Columbus, een
duurzame ontdekking

 

“We willen een voorbeeld zijn door
het te doen, niet door het te zeggen.”

Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij hiermee het eerste MVO jaarverslag van Columbus. Columbus houdt sinds lange tijd al rekening met milieu- en sociale aspecten van goederen en diensten die ingekocht worden. Daarbij hebben wij het voorbeeld getoond door dit te doen en niet door het te zeggen. Om hierover een juiste verantwoording af te leggen en onze ambities kenbaar te maken, is met dit MVO jaarverslag 2018 de eerste officiële registratie een feit.

Het eerste deel van onze ontdekkingsreis is gericht geweest op onze eigen organisatie waarbij de duurzame ambities betrekking hadden op onze eigen directe kantoor activiteiten, werkplekken en reizen. Een circulaire inrichting van de nieuwe werkomgeving is daarvan een fantastisch voorbeeld. Een natuurlijke en optimale combinatie met arbotechnische aspecten en fitheid van het personeel stonden hierbij centraal. Daarnaast vindt Columbus het uitermate belangrijk om veel aandacht te geven aan onze Footprint.

Om tot een maximale reductie van de CO2 uitstoot te komen, wordt thuiswerken gefaciliteerd en alle overige mogelijke acties ondernomen. Door deelname aan ‘Trees for all” kan Columbus het predicaat CO2 neutraal dragen.

Onze verdere ontdekkingsreis is al ingezet en is gericht op onze duurzame inkoopambities. Dit betreft alle inkooponderwerpen die namens en ten behoeve van de Columbusleden worden ingekocht. Wij geloven erin dat Columbus met en voor de aangesloten leden deze ambities kan gaan omzetten in concrete uitkomsten die bijdrage gaan leveren aan verduurzaming en een betere wereld.

De verankering van deze bijdrage komt tot uiting in de kernwaarden van Columbus. Op basis van commitment is het vertrouwen groot in de aanwezige vakmanschap van eenieder die met en bij Columbus werkt om tot een duurzame voorsprong te komen.

Columbus doet MVO samen met de leden, leveranciers en ketenpartners en we kijken uit naar het vervolg van deze duurzame ontdekkingsreis!

Wout van Groen

Over Columbus

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie, in de vorm van een vereniging, die in 2002 werd opgericht door een aantal Nederlandse producenten van voedingsmiddelen. Momenteel telt de vereniging meer dan 25 leden welke ook buiten de voedingsmiddelenbranche werkzaam zijn. Stuk voor stuk toonaangevende bedrijven met sterke merken. Door het samenvoegen van inkoopvolume en het benutten van kennis en kunde binnen ons netwerk zijn wij in staat om significante besparingen voor onze leden te realiseren. Het inkooppakket bevat een breed scala aan grondstoffen, goederen en diensten.

Van link naar rechts:
Marcel Guitoneau,
Wout van Groen,
Yolanda van der Veer,
Isabel van Moerkerk

Over Columbus

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie, in de vorm van een vereniging, die in 2002 werd opgericht door een aantal Nederlandse producenten van voedingsmiddelen. Momenteel telt de vereniging meer dan 20 leden welke ook buiten de voedingsmiddelenbranche werkzaam zijn. Stuk voor stuk toonaangevende bedrijven met sterke merken. Door het samenvoegen van inkoopvolume en het benutten van kennis en kunde binnen ons netwerk zijn wij in staat om significante besparingen voor onze leden te realiseren. Het inkooppakket bevat een breed scala aan grondstoffen, goederen en diensten.

Van link naar rechts:
Marcel Guitoneau, Wout van Groen,
Yolanda van der Veer, Isabel Van Moerkerk

Medewerkers Columbus

Organogram Columbus

Bestuur Columbus

Medewerkers Columbus

Organogram Columbus

Missie

Visie

Het verlagen van de integrale inkoopkosten en het vergroten van de waarde op het gebied van goederen en diensten voor onze leden. Door het bundelen van inkoopvolume, kennis, kunde en informatie zal de positie van onze leden op de inkoopmarkt verbeteren. Het doorlopend professionaliseren van het procurement proces en het verhogen van de kwaliteit van de betrokken medewerkers zorgen er voor dat Columbus wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare ketenpartner.

De risico’s in de keten nemen toe en dienen gemanaged te worden. Met name volatiliteit van grondstofprijzen zal structureel een bedreiging vormen in combinatie met een relatief hoog prijsniveau en beperking van verkrijgbaarheid. Er is een toenemende druk op risicomanagement, werkkapitaal en kostenbeheersing in de hele keten. Door het overzichtelijk maken van de kosten en risico’s en hierop pro actief te anticiperen (door als collectief de inkoop professioneel te verrichten) leidt deze bundeling bij de leden tot de laagste kosten en hogere meerwaarde. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn daarbij een voorwaarde.

Missie

Het verlagen van de integrale inkoopkosten en het vergroten van de waarde op het gebied van goederen en diensten voor onze leden. Door het bundelen van inkoopvolume, kennis, kunde en informatie zal de positie van onze leden op de inkoopmarkt verbeteren. Het doorlopend professionaliseren van het procurement proces en het verhogen van de kwaliteit van de betrokken medewerkers zorgen er voor dat Columbus wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare ketenpartner.

Visie

De risico’s in de keten nemen toe en dienen gemanaged te worden. Met name volatiliteit van grondstofprijzen zal structureel een bedreiging vormen in combinatie met een relatief hoog prijsniveau en beperking van verkrijgbaarheid. Er is een toenemende druk op risicomanagement, werkkapitaal en kostenbeheersing in de hele keten. Door het overzichtelijk maken van de kosten en risico’s en hierop pro actief te anticiperen (door als collectief de inkoop professioneel te verrichten) leidt deze bundeling bij de leden tot de laagste kosten en hogere meerwaarde. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn daarbij een voorwaarde.

Doelstelling

Onze doelstelling is om als collectieve inkoopcombinatie voor leden de concurrentiekracht te vergroten door inkoopvoordeel te genereren. Onze leden zijn trots omdat het lidmaatschap structurele voordelen biedt en omdat leveranciers Columbus zien als een volwaardige ketenpartner waarbij betrouwbaarheid, continuiteit, professionaliteit en duurzaamheid blijvend geborgd zijn.

Kernwaarden

Wij geloven erin dat Columbus aan haar leden de mogelijkheid biedt om in een open en betrouwbare omgeving maximaal samen te werken waarbij deze constructieve verbindingen leiden tot het maken van krachtige, collectieve afspraken en het nakomen ervan. Binnen Columbus worden de positie en bijdrage van elk lid als waardevol beschouwd. Deze elementen worden vanuit het collectief verbonden. Deze verbindingen zullen ten grondslag liggen aan het handelen en bewegen binnen Columbus.

Columbus en haar MVO MVI

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent rekening houden met de milieu en sociale aspecten van producten en diensten die ingekocht worden, waarbij winstgevendheid een voorwaarde is.

De leden van Columbus hebben de intentie om het aanbieden van duurzame producten te stimuleren door zelf maatschappelijk verantwoord in te kopen en zo bij te dragen aan de continuiteit van de bij Columbus aangesloten leden. Ook zullen de leden van Columbus de leveranciers uitdagen om samen te komen tot alternatieven die beter dan de huidige voldoen aan de maatschappelijk verantwoorde criteria.

Op deze manier wordt er een signaal afgegeven aan de leveranciers dat Columbus belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de verwachting dat dit leidt tot een positieve bijdrage aan duurzaam ketenmanagement.

Circulaire inrichting

Columbus heeft ruim 15 jaar gebruik gemaakt van haar kantoormateriaal. Toen er vanwege uitbreiding werd gekozen om te verhuizen naar een grotere ruimte zijn er bewuste keuzes gemaakt hoe we met de kantoorinrichting en haar meubulair om wilden gaan. De inrichting van ons kantoor is met veel zorg gekozen. Circulariteit, licht, kleurgebruik, en gezondheid waren de sleutelwoorden.

Zo zijn onze bureaustoelen voor 96% recyclebaar. En al ons meubulair kunnen we laten refurbishen of laten terugkopen zodat het weer als volwaardig product een nieuw leven krijgt. Verder hebben we veel groen in onze ruimtes en kunnen we door middel van onze sta-bureaus regelmatig van houding veranderen. Helemaal van nu!

Informatiesysteem Esize

Columbus maakt gebruik van Esize, het E-procurement systeem waarin de modules projectmanagement, sourcing en contractmanagement garant staan voor een uniforme en professionele werkwijze van onze leadbuyers.

Vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding en een persoonlijke toegangscode is het mogelijk om in loggen. Het voordeel hiervan is dat leden direct inzicht hebben in projecten, tenders en contracten. Daarnaast is het systeem 24/7 beschikbaar. Een mooie stap in de richting van digitalisering en het terugdringen van print en papier.

Columbus en haar duurzame ambities

Het verduurzamen van de inkoopdossiers en daarmee ook haar leveranciers. We hebben 35 inkoop dossiers welke worden verduurzaamd, startende met 3 dossiers dit jaar. Dit doen we aan de hand van de Dutch Wheel.

Samen met het projectteam en de leveranciers ontwerpen we duurzame ideeën. Dit zetten we om in duurzame acties met als gevolg duurzame resultaten.

Columbus en haar duurzame compensatie ambities

Ook Columbus heeft C02 uitstoot. Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken. Dit doen we door middel van het rijden in hybride en elektrische auto’s, flexibele werkplekken, thuiswerken en zo min mogelijk kilometers rijden. De uitstoot die ons dan nog rest, zo’n 27 ton CO2, willen we graag compenseren. Wij hebben hiervoor Trees for All voor uitgekozen. Ze helpen ons dat stuk wat we uitstoten ook gericht te compenseren in projecten waar wij in geloven.

Emissie Inventaris 2018

Scope 2

Totaal scope 2, 27 ton CO2 6,64 CO2 per medewerker

Bron conversiefactoren: c02emissiefactoren.nl, 2015-09-30

Het Kibale bosproject van Trees for All

Het Kibale National Park in Oeganda is een van de mooiste regenwouden in Oost Afrika met een enorme soortenrijkdom. Het park beslaat circa 800km2. Dat is ruim de helft van de provincie Utrecht.

Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren. Waaronder de bedreigde franje aap en de chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot heuse woudreuzen van wel 50 meter. Bedenk hoeveel CO2 deze bomen in hun lange leven kunnen vastleggen!

Helaas wordt deze groene oase bedreigd. Het bosoppervlak van Kibale is geslonken door ontbossing. Daarom is men enige jaren geleden gestart met herbebossing. Dit gebeurt samen met de lokale bevolking in de ontboste delen rondom het nog bestaande natuurbos. Trees for All helpt mee aan het herstel van het Kibale National Park.

Columbus en haar duurzame deel ambities

Delen is vermenigvuldigen vinden wij bij Columbus. En dus delen we graag al onze kennis en kijk op MVO, duurzaamheid en MVI. Op de eerste plaats willen we graag kennispartner zijn voor onze leden, leveranciers en stakeholders. Iedereen is welkom om eens van gedachte te wisselen. We doen ons best om in deze veranderende wereld up to date te blijven in de wereld van MVO/ MVI. Wij doen dit door te netwerken en seminars bij te wonen. En verder hebben wij een goede stuur- en klankbordgroep aangesteld.

MVO doe je samen

Over de grenzen van de eigen organisatie is kijken en samenwerken een belangrijke werkwijze voor Columbus. Immers alleen ga je sneller, samen kom je verder. Strategische partnerschappen horen hier ook bij en we gaan graag de dialoog en samenwerking aan om toegevoegde waarde te creëren voor mens, milieu en maatschappij. Naast eerder genoemde stakeholders, werken we ook samen met o.a.:

De Duurzame Adviseurs  |   NEVI kennisnetwerk

Tevens maken wij gebruik van alle kennisdragers die bij onze leden werkzaam zijn. Ze houden ons scherp, motiveren en inspireren ons.

Heb jij nog een duurzaam idee? Klik hier om het met ons te delen.

Informatie over het MVO jaarverslag

Commitment GRI
Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

Reikwijdte van het verslag
Dit verslag betreft de activiteiten van Columbus in 2018. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

Verslag frequentie
Wij presenteren jaarlijks een verslag.

Contact
Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Wout van Groen, Algemeen Directeur of Isabel van Moerkerk, Project Coördinator MVO MVI.