Columbus, een
duurzame ontdekking

 

“We willen een voorbeeld zijn door
het te doen, niet door het te zeggen.”

Voorwoord

Columbus, een duurzame ondekking

Alweer een jaar geleden presenteerden wij het eerste MVO jaarverslag van Columbus en nu ligt voor u de tweede versie met betrekking tot 2019. Hierin staan de resultaten benoemd van de door ons ingezette acties en willen we onze vernieuwde MVO-Missie en verdere ambitie graag uitdragen.

Columbus heeft nogmaals goed gekeken naar de gewijzigde Footprint, en hiervoor de scope verder uitgebreid en geactualiseerd. Door deelname aan “Trees for all”  blijft Columbus het predicaat CO2 neutraal dragen en blijft het minimaliseren van de CO2 uitstoot het doel.

Om onze duurzame inkoopambities concreet om te zetten in daden hebben drie collectieve inkooponderwerpen, te weten Bedrijfsafval, Bedrijfskleding en Copiers & Printers een verduurzaamde aanpak gekregen.

Daarnaast zijn in samenwerking met onze aangesloten leden collectieve initiatieven ondernomen van informatie- en kennisdeling op het gebied van energie en vergroenen van inkooponderwerpen. Hierbij wil Columbus een structurele en constructieve bijdrage blijven leveren aan de verduurzaming van de leden en een betere wereld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we natuurlijk niet alleen. Dit doen wij samen met onze leden, leveranciers en ketenpartners. We hebben samen met hen vervolgacties gepland om deze ambitie verder concreet te maken en hebben in samenhang daarmee onderstaande gezamenlijke visie opgesteld:

Columbus wil samen met haar leden en leveranciers uitblinken op het gebied van duurzaam ketenmanagement en ondernemen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om duurzaam ondernemerschap actief toe te passen en leden te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan deze wereld door maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Uitgaande van deze visie zullen wij voor de komende jaren vol overtuiging en passie het doel nastreven door de juiste strategie te volgen en gezamenlijke acties te ondernemen!

Wout van Groen

Over Columbus

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie, in de vorm van een vereniging, die in 2002 werd opgericht door een aantal Nederlandse producenten van voedingsmiddelen. Momenteel telt de vereniging meer dan 25 leden welke ook buiten de voedingsmiddelenbranche werkzaam zijn. Stuk voor stuk toonaangevende bedrijven met sterke merken. Door het samenvoegen van inkoopvolume en het benutten van kennis en kunde binnen ons netwerk zijn wij in staat om significante besparingen voor onze leden te realiseren. Het inkooppakket bevat een breed scala aan grondstoffen, goederen en diensten.

Van link naar rechts:
Marcel Guitoneau,
Wout van Groen,
Yolanda van der Veer,
Isabel van Moerkerk

Over Columbus

Columbus is een collectieve inkoopcombinatie, in de vorm van een vereniging, die in 2002 werd opgericht door een aantal Nederlandse producenten van voedingsmiddelen. Momenteel telt de vereniging meer dan 20 leden welke ook buiten de voedingsmiddelenbranche werkzaam zijn. Stuk voor stuk toonaangevende bedrijven met sterke merken. Door het samenvoegen van inkoopvolume en het benutten van kennis en kunde binnen ons netwerk zijn wij in staat om significante besparingen voor onze leden te realiseren. Het inkooppakket bevat een breed scala aan grondstoffen, goederen en diensten.

Van link naar rechts:
Marcel Guitoneau, Wout van Groen,
Yolanda van der Veer, Isabel Van Moerkerk

Medewerkers Columbus

Organogram Columbus

Bestuur Columbus

Medewerkers Columbus

Organogram Columbus

Missie

Visie

Het verlagen van de integrale inkoopkosten en het vergroten van de waarde op het gebied van goederen en diensten voor onze leden. Door het bundelen van inkoopvolume, kennis, kunde en informatie zal de positie van onze leden op de inkoopmarkt verbeteren. Het doorlopend professionaliseren van het procurement proces en het verhogen van de kwaliteit van de betrokken medewerkers zorgen er voor dat Columbus wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare ketenpartner.

De risico’s in de keten nemen toe en dienen gemanaged te worden. Met name volatiliteit van grondstofprijzen zal structureel een bedreiging vormen in combinatie met een relatief hoog prijsniveau en beperking van verkrijgbaarheid. Er is een toenemende druk op risicomanagement, werkkapitaal en kostenbeheersing in de hele keten. Door het overzichtelijk maken van de kosten en risico’s en hierop pro actief te anticiperen (door als collectief de inkoop professioneel te verrichten) leidt deze bundeling bij de leden tot de laagste kosten en hogere meerwaarde. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn daarbij een voorwaarde.

Missie

Het verlagen van de integrale inkoopkosten en het vergroten van de waarde op het gebied van goederen en diensten voor onze leden. Door het bundelen van inkoopvolume, kennis, kunde en informatie zal de positie van onze leden op de inkoopmarkt verbeteren. Het doorlopend professionaliseren van het procurement proces en het verhogen van de kwaliteit van de betrokken medewerkers zorgen er voor dat Columbus wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare ketenpartner.

Visie

De risico’s in de keten nemen toe en dienen gemanaged te worden. Met name volatiliteit van grondstofprijzen zal structureel een bedreiging vormen in combinatie met een relatief hoog prijsniveau en beperking van verkrijgbaarheid. Er is een toenemende druk op risicomanagement, werkkapitaal en kostenbeheersing in de hele keten. Door het overzichtelijk maken van de kosten en risico’s en hierop pro actief te anticiperen (door als collectief de inkoop professioneel te verrichten) leidt deze bundeling bij de leden tot de laagste kosten en hogere meerwaarde. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn daarbij een voorwaarde.

Doelstelling

Onze doelstelling is om als collectieve inkoopcombinatie voor leden de concurrentiekracht te vergroten door inkoopvoordeel te genereren. Onze leden zijn trots omdat het lidmaatschap structurele voordelen biedt en omdat leveranciers Columbus zien als een volwaardige ketenpartner waarbij betrouwbaarheid, continuiteit, professionaliteit en duurzaamheid blijvend geborgd zijn.

Kernwaarden

Wij geloven erin dat Columbus aan haar leden de mogelijkheid biedt om in een open en betrouwbare omgeving maximaal samen te werken waarbij deze constructieve verbindingen leiden tot het maken van krachtige, collectieve afspraken en het nakomen ervan. Binnen Columbus worden de positie en bijdrage van elk lid als waardevol beschouwd. Deze elementen worden vanuit het collectief verbonden. Deze verbindingen zullen ten grondslag liggen aan het handelen en bewegen binnen Columbus.

Columbus en haar MVO

Columbus wil samen met haar leden en leveranciers uitblinken op het gebied van duurzaam ketenmanagement en ondernemen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om duurzaam ondernemerschap actief toe te passen en leden te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan deze wereld door maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Circulaire inrichting

Columbus heeft ruim 15 jaar gebruik gemaakt van haar kantoormateriaal. Toen er vanwege uitbreiding werd gekozen om te verhuizen naar een grotere ruimte zijn er bewuste keuzes gemaakt hoe we met de kantoorinrichting en haar meubulair om wilden gaan. De inrichting van ons kantoor is met veel zorg gekozen. Circulariteit, licht, kleurgebruik, en gezondheid waren de sleutelwoorden.

Zo zijn onze bureaustoelen voor 96% recyclebaar. En al ons meubulair kunnen we laten refurbishen of laten terugkopen zodat het weer als volwaardig product een nieuw leven krijgt. Verder hebben we veel groen in onze ruimtes en kunnen we door middel van onze sta-bureaus regelmatig van houding veranderen. Helemaal van nu!

Informatiesysteem Proactis

Columbus maakt gebruik van Proactis, het E-procurement systeem waarin de modules projectmanagement, sourcing en contractmanagement garant staan voor een uniforme en professionele werkwijze van onze leadbuyers.

Vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding en een persoonlijke toegangscode is het mogelijk om in loggen. Het voordeel hiervan is dat leden direct inzicht hebben in projecten, tenders en contracten. Daarnaast is het systeem 24/7 beschikbaar. Een mooie stap in de richting van digitalisering en het terugdringen van print en papier.

Columbus en haar duurzame ambities

Het verduurzamen van de inkoopdossiers en daarmee ook haar leveranciers. We hebben 35 inkoop dossiers welke worden verduurzaamd, startende met 3 dossiers in 2019. Dit doen we aan de hand van de Dutch Wheel.

Samen met het projectteam en de leveranciers ontwerpen we duurzame ideeën. Dit zetten we om in duurzame acties met als gevolg duurzame resultaten.

Afvalverwijdering

Milgro is de leidende technologie- en outsourcingpartner voor het managen van natuurlijk kapitaal en biedt ondernemingen de mogelijkheid om het gebruik en verbruik van grondstoffen te verduurzamen. Met onze technologie, intelligence en services kunnen bedrijven hun afvalstromen beheersen, de verspilling van grondstoffen terugdringen en grondstoffen op een duurzame en circulaire manier (her)gebruiken. Als verbinder tussen de ontdoeners en ontvangers van gebruikte grondstoffen biedt Milgro de data-infrastructuur voor een circulaire economie en haar opdrachtgevers een succesvolle methodiek om tot winstgevende duurzaamheid te komen.

Alex van Kuilenburg, reeds 8 jaar werkzaam voor Milgro. Op dit moment verantwoordelijk voor de businessunit food en als contactpersoon voor Columbus en haar leden.

Lees meer

Met zo’n duurzaam product in handen, wat doet Milgro zelf aan MVO?

Op dit moment dragen we nog geen extern MVO-beleid. Natuurlijk doen we al veel op het gebied van MVO als elektrische poolauto’s en een elektrisch rijden stimuleren (zakelijk en privé), een preventief gezondheidscheck waar medewerkers aan deel kunnen nemen, sturen op afvalmanagement intern, verbinding zoeken met goede doelen enzovoorts. We hebben dit nog niet gedocumenteerd. De openstaande MVO-beleidmaker(ster) vacature moet hier verandering in gaan brengen.

Wat verwacht je van jullie relaties op het gebied van MVO?

Er wordt nu nog voornamelijk ingezet op besparingen besparingen ‘minder slecht’ omgaan met grondstoffen en dergelijke. Belangrijk wordt dat de relaties de transitie maken naar meer investeren in circulair gebruik van grondstoffen en daarin ook de totale ecologische verspilling/impact in meenemen en niet enkel een parameter als CO2. Na je eigen verantwoordelijkheid genomen te hebben is het ook belangrijk naar de keten te kijken. Budget dat vrijkomt door besparingen die nu al mogelijk zijn in duurzaam afval- en grondstofmanagement kan hiervoor gebruikt worden om opnieuw te investeren.

Wat is je beeld van Columbus op MVO-gebied?

Ik ervaar dat Columbus op MVO-gebied actief in beweging gekomen is waarbij er nu veel meer vanuit het collectief wordt gedacht wat de individuele leden voordelen kan bieden voor hun respectievelijke behoeftes. Er zijn hiervoor gerichtere acties opgestart om de collectiviteit te vergroten, te versterken en met en van elkaar te leren. Het onlangs voor de Columbus leden organiseren van een themabijeenkomst m.b.t. duurzame verpakkingen is daar een mooi voorbeeld van.

Wanneer is ons MVO-beleid naar jouw mening geslaagd?

Als er elk jaar vooruitgang wordt geboekt op deelgebieden voor Columbus en haar leden binnen de SDG’s. Het zou natuurlijk mooi zijn als je elke inkoper bewust zou kunnen maken van circulair inkopen en de impact die zij hebben. Ik hoop steeds vaker een duurzamere inkoper tegen te komen!

Algemene zaken waar Milgro op stuurt in het kader van duurzaamheid/MVO bij de leden van Columbus:

 • Hoogwaardige valorisatie en bestemming van reststromen. In deze e-mail ook een verdeling voor de Columbus leden over 2019 (in KG).
  • Verbranding is de minst goede optie om afval- en reststromen naartoe af te zetten. Het komt echter voor dat op dit moment stromen (denk aan laminaatfolies of sterk vervuilde stromen) niet recyclebaar zijn of economisch gezien verbranding de beste optie op dit moment. Hierbij kan je denken aan het feit dat sommige stromen afvoeren naar recycling, als sterk vervuilde kraftzakken met PE inliner en/of koffiebekers t.b.v. recycling, meer kosten met zich meebrengen dan verbranding. Gezien die ontwikkeling in de markt zijn ook sommige stromen omgebogen naar restafval om het afvalbudget beheersbaar te houden, maar stellen we opdrachtgever altijd voor een keuze;
  • Een bestemming die hierin nog niet is verwerkt zijn de Food-for-Food valorisaties. Zo hebben we met Intersnack diverse producten waaronder pindakaas en pinda’s omgebogen naar Krusli die deze stromen weer gebruikt voor ontbijtgranen enz.
 • We sturen ook op zo min mogelijk transportbewegingen per jaar en optimale vulgraad per stroom en structuur. Enerzijds voor de footprint anderzijds voor de kosten. Gezien wijzigingen in kwaliteit van stromen en verdeling i.c.m. nieuwe structuren is het ook hier moeilijk om een conclusie uit te halen op het niveau van Columbus.
 • Milgro heeft een Vermeden CO2 balans waarmee de ontdoener inzicht heeft in hoeveel CO2 zij vermijdt door duurzaam afvalmanagement en zodoende afval- en reststromen te hergebruiken en/of recyclingen (dit vervangt voor een deel het gebruik van nieuwe grondstoffen uit de aarde)

Alex van Kuilenburg – Milgro

Bedrijfskleding

CWS kiest voor een continue verbetering in hun twee belangrijkste processen die de grootste invloed hebben onze CO2-uitstoot: het wasproces en de gereden kilometers.

CWS aan het woord:

“Wij wassen uitsluitend met automatisch gedoseerde en biologisch afbreekbare wasmiddelen in energiezuinige wasstraten. Het regenwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt, terwijl voor de energievoorziening uitsluitend het milieuvriendelijke aardgas en groene stroom worden gebruikt. Dankzij de afvalwaterbehandelingsinstallatie kan tot 50% van het gebruikte water hergebruikt worden.

Dit proces wordt continue gemonitord door hightech uitrusting en de teams in Alkmaar en ’s-Hertogenbosch.

CWS heeft zich via een MJA-3 plan gecommitteerd aan een besparingsplan tussen 2017-2020, waarbij er in 2019 een besparing is gerealiseerd van 3,5% minder energie, ruim 4% minder CO2 per kg wasgoed en in totaal een besparing van bijna 10% CO2-uitstoot in de wasserijen”.

Copiers en printers

Het succesverhaal van een samenwerking tussen leverancier en klant met een wederzijds maatschappelijk verantwoord belang….

In 2019 lag er een wederzijdse intentie om het samenwerkingscontract tussen Columbus en Toshiba te verlengen. Beide bedrijven hebben zichzelf een aantal maatschappelijk verantwoorde doelstellingen opgelegd. Het was dan ook een logisch gevolg dat deze doelstellingen vanaf het begin onderdeel van de contractonderhandelingen zijn geweest. In de praktijk was namelijk gebleken dat de hoogwaardige machines van Toshiba in combinatie met de steeds verdergaande digitalisering zorgde voor een veel langere levensduur van de machines, ofwel de afdrukapparatuur kon veel langer functioneren dan het contract. Hier lag een kans voor zowel leverancier als klant!

Lees meer

Kort samengevat; de contracten op de bestaande machines werden verlengd met als positief gevolg een verlaging van de kosten. Deze gunstigere condities waren mogelijk door het reduceren van nieuwe grondstoffen, arbeid, transportkosten etc (plus CO2 reductie!). Simpel en alleen door de technische levensduur van de machine te verlengen.  Het ultieme bewijs dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geen geld hoeft te kosten maar geld oplevert!

Alle Toshiba systemen zijn CO2-neutraal

Een belangrijk speerpunt voor Toshiba is en blijft het compenseren van de CO2-voetafdruk. Toshiba doet er alles aan om de negatieve effecten op het milieu te minimaliseren. Hoewel de uitstoot al sterk is verminderd en blijft verminderen, draagt het printen en kopiëren nog altijd bij aan CO2-uitstoot. Om die reden wordt de volledige CO2-uitstoot van alle, sinds 2010 geplaatste, Toshiba-systemen gecompenseerd. Dit omvat het fabricageproces, de inkoop van productieonderdelen, de productie zelf, de logistiek en het gebruik tijdens de contractperiode. Iedere afdruk op een Toshiba-systeem is daarmee geheel CO2-neutraal. Bovendien compenseert Toshiba de volledige CO2-uitstoot van het gebruikte papier. Dit betekent dat de Toshiba-systemen helemaal geen CO2-voetafdruk achterlaten.

In totaal heeft Toshiba, mede door het CO2 neutraal project, tot en met 2019 wereldwijd 635.000 ton CO2 geneutraliseerd. Dat staat gelijk aan 83.000 keer met de auto om de wereld!

Columbus en haar duurzame compensatie ambities

Ook Columbus heeft C02 uitstoot. Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken. Dit doen we door middel van het rijden in hybride en elektrische auto’s, flexibele werkplekken, thuiswerken en zo min mogelijk kilometers rijden. De uitstoot die ons dan nog rest, zo’n 27 ton CO2, willen we graag compenseren. Wij hebben hiervoor Trees for All voor uitgekozen. Ze helpen ons dat stuk wat we uitstoten ook gericht te compenseren in projecten waar wij in geloven.

Emissie Inventaris 2019

Scope 2

Totaal scope 2, 27 ton CO2 6,64 CO2 per medewerker

Bron conversiefactoren: c02emissiefactoren.nl, 2015-09-30

Het Kibale bosproject van Trees for All

Het Kibale National Park in Oeganda is een van de mooiste regenwouden in Oost Afrika met een enorme soortenrijkdom. Het park beslaat circa 800km2. Dat is ruim de helft van de provincie Utrecht.

Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren. Waaronder de bedreigde franje aap en de chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot heuse woudreuzen van wel 50 meter. Bedenk hoeveel CO2 deze bomen in hun lange leven kunnen vastleggen!

Helaas wordt deze groene oase bedreigd. Het bosoppervlak van Kibale is geslonken door ontbossing. Daarom is men enige jaren geleden gestart met herbebossing. Dit gebeurt samen met de lokale bevolking in de ontboste delen rondom het nog bestaande natuurbos. Trees for All helpt mee aan het herstel van het Kibale National Park.

MVO events Columbus

Om nog meer richting te kunnen geven aan de herschreven MVO-visie heeft Columbus diverse MVO doelen benoemd. Het actief uitdragen van duurzaam ondernemerschap door te inspireren, zichtbaarheid te vergroten en een voortrekkersrol te nemen, is er hier één van.

In 2019 hebben we dan ook meerdere mooie events georganiseerd waar diverse MVO  thema’s een plek op de agenda hadden.

Duurzaamheid event

Op 6 juni 2019 is er, in samenwerking met de Duurzame Adviseurs, een  Columbus Event Duurzaamheid  georganiseerd op landgoed De Horst te  Driebergen – Zeist. De besproken onderwerpen waren:

 • Ontwikkelingen op energievlak (o.a. Klimaatakkoord en haar gevolgen)
 • De European Energy Efficiency Directive (de EED)
 • De Besparingsplicht (de Erkende Maatregelen)
 • De Informatieplicht
 • Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023

Duurzaam ICT event

Toshiba CO2 neutraal programma

 • Uniek programma in de printermarkt
 • Duurzaam initiatief om de CO2voetafdruk van elke Toshiba geheel te neutraliseren
 • Impact Report voor Columbus leden

 Toshiba sprak over hun nieuwe MFP, welke zwarte inkt kan onttrekken van het papier zodat papier hergebruikt kan worden. Eén van onze leden, A. Vogel heeft dit product aangeschaft en pioniert hier al mee. 

Getting Things Done

In samenwerking met Smart Works heeft  Dennis Niemel een verkorte workshop Gettings Things Done  Waarbij het draait om bewust zijn van tijd en hoe deel je deze zo slim en productief mogelijk in. Ook de mind kwam hier mooi aan bod, MVO is ook kijken naar je eigen processen.

MVO doe je samen

Over de grenzen van de eigen organisatie is kijken en samenwerken een belangrijke werkwijze voor Columbus. Immers alleen ga je sneller, samen kom je verder. Strategische partnerschappen horen hier ook bij en we gaan graag de dialoog en samenwerking aan om toegevoegde waarde te creëren voor mens, milieu en maatschappij. Naast eerder genoemde stakeholders, werken we ook samen met o.a.:

De Duurzame Adviseurs  |   NEVI kennisnetwerk

Tevens maken wij gebruik van alle kennisdragers die bij onze leden werkzaam zijn. Ze houden ons scherp, motiveren en inspireren ons.

Heb jij nog een duurzaam idee? Klik hier om het met ons te delen.

Informatie over het MVO jaarverslag

Commitment GRI
Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

Reikwijdte van het verslag
Dit verslag betreft de activiteiten van Columbus in 2019. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

Verslag frequentie
Wij presenteren jaarlijks een verslag.

Contact
Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Wout van Groen, Algemeen Directeur of Isabel van Moerkerk, Project Coördinator MVO MVI.